נזקים בריאותיים מקרינת מתקני חשמל (שדה מגנטי)

ארגון הבריאות העולמי החליט כי רמת החשיפה המקסימאלית הרגעית לשדה מגנטי בתחום תדרי החשמל המותרת לחשיפה הינה 2000 מיליגאוס.  החלטה זאת מסתמכת על המלצות של ועדה מקצועית בינלואומית להגנה מקרינה בלתי מייננת (ICNIRP) משנת 2010 שלא מצאה השפעות בריאותיות מתחת לעוצמה זו.  המלצה זו אומצה בישראל על ידי המשרד להגנת הסביבה.

עבור חשיפה ממושכת קיימת המלצה של המשרד להגנת הסביבה להגבלת חשיפה לרמה של שני מיליגאוס. המלצה זאת מתבססת על ממצאי הארגון לחקר הסרטן שקבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן". קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס, אחוז החולים בסרטן הדם עלה פי 1.5 מאשר באוכלוסיה שהיתה חשופה לשדה מגנטי מופחת.